کوردی جنوبی(فیلی کلهری گورانی لکی)

انتقاد شدید از پاسداران کردی جنوبی

(بخش اول)

برای مشاهده کامل بر روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1390/07/28ساعت 15:26  توسط مجسن  | 

ﻧﺎﻡ : ﮐﺎﻇﻢ

ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ : ﻓﺘﺤﯽ ﺯﺍﺩﻩ

ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ : ﻣﻨﺼﻮﺭ

ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ : ﮐﺎﺭﺩﺍﻧﯽ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﯾﻪ

ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ : ﺑﺎﻧﻘﻼﻥ ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺎﺩﺕ : ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ : 3/1/1336 ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺷﻬﺎﺩﺕ : 25/12/1378 ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ : ﮐﺎﻇﻢ ﺩﺭ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ 1336 ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﺑﺎﻧﻘﻼﻥ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻼﻡ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺸﻮﺩ . ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﺭﺩﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩ . ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺗﯿﭗ ﯾﮑﻢ ﻟﺸﮑﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﯿﺮ )ﻉ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺯﯼ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﭘﺎﮎ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﯿﺎﺩﯾﻦ ﻣﯿﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ 25/12/1378 ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﯿﻦ، ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺭﻓﯿﻊ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻧﺎﺋﻞ ﺁﻣﺪﻧﺪ . ﻣﺰﺍﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺠﺎﻉ ﺩﺭ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﺷﻬﺪﺍﯼ ﺻﺎﻟﺢ ﺁﺑﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ . ﻓﺮﺍﺯﯼ ﺍﺯ ﻭﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪﯼ ﺷﻬﯿﺪ : ﻭﺻﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺟﻨﮓ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﺜﺎﺭﮔﺮﯼﻫﺎ ﻭ ﺭﺷﺎﺩﺕﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﯼﻫﺎﯼ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺟﻨﮓ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﻩﺍﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻭ ﺗﻮﺻﯿﻪﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﯾﺶ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﯼ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﮐﻮﺷﯿﺪﻩ ﻭ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﻥ ﺑﻬﺎﯼ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺷﻬﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﭘﺎﯾﻤﺎﻝ ﺷﻮﺩ . ﺑﻪ ﯾﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﻭ ﻗﻠﻢ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺩ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺷﻮﻡ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﻨﺜﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻔﺠﺮﻩ ﻭ ﻣﺨﺮّﺏ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﯿﺪ ﭘﺮﻭﺭ ﻭ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﻪ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﻧﻘﻼﺑﻨﺪ ﻭ ﺩﺳﺖﻫﺎﯼ ﭘﯿﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﻫﺪﻑ ﺩﺍﺭﺷﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﻢ ﻭ ﺭﻭﺯﯼ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻭ ﻣﺴﺮﻭﺭﻡ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺟﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﮔﺮﺩﺩ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺩﻟﺒﻨﺪﻡ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﯼ ﺍﺻﯿﻞ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﺁﻥﭼﻨﺎﻥ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻫﯿﭻ ﺑﺎﺩ ﻓﻨﺎﮔﺮﯼ ﻧﺸﻮﯾﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﻦ ﺻﺒﻮﺭ ﻭ ﺑﺮﺩﺑﺎﺭ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺰﺭﮒ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺍﻭﺳﺖ ﻭ ﺟﺎﯼ ﻫﯿﭻ ﺗﺸﻮﯾﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 1392/03/31ساعت 22:7  توسط مجسن  | 

 پس از اسلام دو سلسله از خاندانهاي كرد به نامهاي « آل حسنويه» و « بني عيار» در فاصله سالهاي 348تا507 هـ .ق در ايلام حكومت كردند. مؤسس سلسله حسنويه، حسنويه پسر حسين، از رؤساي طايفه كرد برزيكاني بود كه در حدود سال 348هـ .ق در كردستان قدرتي به هم رسانيده و به حدود دينور ، كردستان، همدان، ماسبذان و لرستان فعلي حكومت كرد. باني بني عيار، ابوالفتح محمد بن عيار از كردان شاذنجان(شاذيجان، شانجان) بود.

آن چه تحت عنوان «زبان كردی» از آن نام برده مي‌شود، در واقع گويش‌هاي مختلفي است كه گاه اختلاف آنها بدان حد است كه سخن همديگر را در نمي يابند اما اگر در ساختار و ريشه مورد ارزيابي قرار ‌گيرند، مشخص مي‌شود كه همه داراي اساسي واحد هستند. شايد علت اين همه اختلاف، پراكندگي كردها و دوري‌شان از هم و همجواري‌شان با ملل ديگر بوده است . گستردگي  و گوناگوني گويش‌هاي كردي بسيار بيشتر از آن است كه بتوان گويشي را از آنها به عنوان معيار برگزيد چه هر يك از اين گويش‌ها ، گويشوران بسيار، و قابليت‌هاي لازم زباني و ادبي را داراست.                                                                 

استان ایلام از نظر تنوع گویشها ی رایج در آن از موقعیت قابل توجهی برخوردار است ،كردها ، جمعيت اصلي و عمده استان ايلام هستند. آنان در شهرهای ايلام، ايوان، مهران، شيروان، چرداول، بدره، بخشهايی از دره‌شهر، آبدانان و دهلران ساكن هستند. جز كردها، لرها – كه پيوستگي تنگاتنگي با كردها دارند و در سطور بعد بدان اشاره خواهد شد- در بخشهايي از شهرهاي دره‌شهر ، آبدانان و دهلران به سر مي‌برند. . همچنین در برخی از نواحی شهرستان شیروان و چرداول لهجه لکی رایج است .درصدي از جمعيت استان را در مناطق موسيان و دشت عباس شهرستان دهلران را نيز عربها تشكيل مي‌دهند.

 زبان کردی و گویش های آن:

 زبان کردی یکی از زبانهای هند و ایرانی است که زبان شناسان آن را در زمره زبانهای ایرانی شمال غربی قرار داده اند.آن چه که امروزه کردی نامیده می شود در واقع گویش های مختلفی است که گاه اختلاف آنها چنان زیاد است که گویشوران سخن همدیگر  را در نمی یابند،اما اگر دقیق مورد مطالعه قرار گیرند مشخص می شود که همگی دارای اشتراکات فراوان هستند.شاید بتوان گفت که دلیل اختلاف زیاد گویش های کردی،زیستن در مناطق مختلف جغرافیایی و همسایگی با اقوام مختلف باشد که در شکل گیری این گویش های متنوع بی تاثیر نبوده است.

وجود گویش های مختلف زبان کردی از یک سو و پراکندگی گویشوران آن در کشورهای مختلف از سوی دیگر باعث شده است تا تقسیم بندی های مختلفی درباره آنها ارائه شود.

 ظاهر سارایی گویش های کردی را بر حسب موقعیت جغرافیایی به شرح زیر تقسیم کرده است:

 1-کردی شمال غربی: که شامل گویش کرمانجی و فروع آن است.این گویش در مناطق کرد نشین ترکیه،سوریه،بخش های از کردستان عراق،آذربایجان ایران و شمال خراسان،مناطقی از جمهوری های شمالی مانند ارمنستان،آذربایجان،گرجستان و ترکمنستان رایج است.

 2- کردی شمالی: که شامل گویش سورانی و شعبات آن است و در کردستان عراق و ایران و بخش هایی از استان کرمانشاه و آذربایجان غربی بدان تکلم می شود.

 3-کردی مرکزی: که شامل گویش هورامی است و گویشورانش در اورامانات ایران و عراق پراکنده اند.

 4-کردی جنوبی: که شامل کلهری،ایلامی و لکی است.

 گونه های کردی جنوبی

 کردی جنوبی به گونه های زیر تقسیم می شود:

 1-کردی کلهری: که در کرمانشاه و مناطقی از استان ایلام،از جمله شهرستانهای ایوان و شیروان چرداول و بخش چوار رایج است و با گویش کردی ایلامی(فیلی) اندکی تفاوت دارد.

 2-کردی ایلامی(فیلی): گویش کردی ایلام یکی از گویشهای زبان کردی است و به عنوان گونه ای از گویش کردی در کنار گو نه های کلهری ،سنجابی و لکی قرار دارد .این گویش را (فیلی) نیز  می نامندو گویش عمده مردم استان ایلام از جمله طوایف عمده و قدیمی آن است که با اندک اختلافاتی در شهرهای ایلام،مهران،سرابله،بدره،بخش های عمده ای از نواحی جنوبی استان مانند دهلران،دره شهر،آبدانان و مناطقی از کشور عراق نظیربدره، مندلی و خانقین بدان تکلم می شود.

 3-لکی: این گویش در سطح نسبتاً گسترده ای در استان های لرستان،کرمانشاه،همدان و بخشهای از ایلام گویشوران بسیاری دارد.این گویش اغلب به اشتباه لری یا شعبه ای از آن  قلمداد شده است.

  نظام آوایی،واژگان و نحو و نیز سنتهای فرهنگی و بسیاری از ويژگی های دیگر نشان می دهد که لکی گویشی اصیل و برجسته از کردی است.   

 جستاری در باب کردی ایلامی

  اما دلیل نا شناخته ماندن گویش کردی فیلی چیست. عواملی که بر نا شناخته ماندن گویش کردی فیلی تاثیر گذاشته است  اول اینکه  قرار گرفتن ایلام در آخرین مناطق کرد زبان  و دوم اینکه بعد از شکست حسنویه کرد (حاکمی که تقریبا  در قرن پنجم بر مناطق کرد نشین حکومت میکرد) اتابکان لر ،برپشتکوه (ایلام) حکومت کردند  و چون حکام لر بودند همین امر باعث شد که زبان ایلامی را لری به حساب آورند . محمد امين زكي محقق نامدار كرد و نويسنده كتاب كرد و كردستان است. او به سال 1916 ميلادي (1295 هـ .ش) به حكم يك مأموريت رسمي به پشتكوه (ايلام فعلي) يا به زعم خود به لرستان كوچك سفر مي كند، او ضمن اقامت ده روزه، در باب زبان و قوميت«لرها»مطالعه مي نمايد و از اين كه مي‌بيند زبان اهالي پشتكوه(ايلام کنونی) اينقدر به كردي نزديك است ، اظهار شگفتي مي‌كند.
او فاصله گويشي آنان را با كردي سليمانيه كمتر از اختلاف گويشي كردي باديناني با كردي سليمانيه مي‌يابد.
او كه يكي از بزرگان قضيه كرد پژوهي است، توجه نداشته است كه براي مطالعه زبان و قوميت «لرها» يك منطقه كردنشين را انتخاب كرده است و البته طبيعي است كه از اين همه نزديكي زباني و قومي شگفت‌زده شود      

وجه تسمیه فیلی چیست.                                                                                                          

کردی ایلامی که گاه آن را «فیلی» نیز نامیده اند،در بیشتر مناطق استان ایلام رایج است.واژه فیلی در بین مردم ایلام معروفیت بسیار ندارد.این را کردهای ساکن عراق به مناسبت سلطه والیان لرستان موسوم به فیلی بر ایلام،رواج داده اند و آن از مقوله مجاز خاص و عام است(سارایی)

دستگاه واجی گویش کردی ایلام متشکل از 35 واج همخوان و 8 واج نیز واکه هستند

گویش فیلی دارای لهجه های گوناگونی است که مهمترین آنها عبارتند از :

 1-ملکشاهی: در شهرستان های ایلام و مهران

 2-خزلی: در بخش های از شهرستان شیروان چرداول

 3-آبدانانی: در شهرستان های آبدانان،دهلران و دره شهر

 4-ایلامی: در شهرستانهای ایلام،مهران،شیروان چرداول

 5-بدره ای: در بخش بدره از شهرستان دره شهر

 

منابع:

بنیاد ایرانشناسی شعبه ایلام

سایت /kord.persianblog.ir

سایت:   www.ilamtoday.com

+ نوشته شده در  جمعه 1391/07/14ساعت 21:4  توسط مجسن  | 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1391/05/24ساعت 18:8  توسط مجسن  | 

سالئ تازه یه نه وروزه هاته وه
سالئ نو وه گیشتی هام زوانیلی سه ر به رزو شانازم بمارگ بوو
ئمیده وارم ده ی سالئ نوه گیانتان ساق ئو سقانتان ئازا بوو
دلئ ئیوه ی شاناز جور ویشکیان گول ده باخان بوو


برچسب‌ها: سال نو, کردی, ئیلام, عید
+ نوشته شده در  دوشنبه 1390/12/29ساعت 23:48  توسط مجسن  | 

انتقاد شدید از پاسداران کردی جنوبی(بخش دوم)

(بخش دوم)
برای مشاهده بخش دوم بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 1390/08/01ساعت 0:0  توسط مجسن  | 

در ابتدا باید بگویم هدف اصلی ما از باز کردن این بحث بدست اوردن روشهایی برای تبلیغات صحیح در زمینه گسترش و رسمی تر کردن گویش جنوبی(فیلی کلهری گورانی و لکی)  است. ما میخواهیم با شرکت دوستان در این بحث و بیان نظرات به این هدف دست پیدا کنیم و به کسانی که در زمینه رسمی کردن و تقویت گویش جنوبی فعال هستند کمکی کرده باشیم. این موضوع که گویش جنوبی مانند گویش سورانی رسمی شود کار راحتی  نیست و از توان یک شخص یا قشر خاص خارج است.این هدف یاری همه جانبه میطلبد.به همین منظور در زیر به زمینه هایی که پررنگ تر در زمینه تبلیغات به نظرمان رسیدند اشاره کردیم تا اغازگر بحث شویم و با یاری خداوند متعال به راه های مفیدی برای تبلیغات و در نهایت رسیدن به گویشی واحد برای کردهای جنوبی دست پیدا کنیم.

میخواهم در مورد این که چطور شد که به یکباره اسم الامتو در بین مردم ایلام پخش شد کمی تفکر کنید به یکباره اسم خیلی از مغازه ها و سایتها و.... گذاشته شد الامتو.الان کمتر کسی هست در ایلام اسم الامتو برایش غریب باشد.این تحولات در طول 2یا 3 ماه اتفاق افتاد.این موضوع شما را به فکر نمیبرد؟ ایا فقط در طول ان 2 سه ماه مردم رفتند سراغ تاریخ و تمدن ایلام؟قبل از ان چرا کسی نمیدانست منظور از الامتو چیست؟ ایا کسی به این موضوع ساده فکر کرده بود که این تحولات بعد از ساختن یه اهنگ به اسم الامتو اتفاق افتاد؟ایا کسی میدونست این اهنگ رو چهار پنج تا نوجوان 16 هفده ساله با هزینه شخصی ساختن؟ کاری که این نوجوانان ایلامی برای ایلام کردند از نظر تبلیغاتی مفیدتر از چندین سال زحمت تاریخ نویسان بود؟شاید اگر صدها وبلاگ و سایت با اسم الامتو ساخته میشد و ده ها کتاب با هزینه های زیاد در مورد الامتو نوشته میشد از نظر تبلیغات به اندازه کار این نوجوانان تاثیر نداشت

هدف ما از بیان این بحث این بود بگوییم که تبلیغات در مورد کوردی جنوبی برای پیشرفت ان .شیوه و روش خاص دارد در اینجا به چند روش تبلیغاتی اشاره کرده ایم: 

1-تبلیغات از راه سرودن شعر توسط شاعران به زبان کردی جنوبی

2-نوشتن داستان توسط داستان نویسان در زمینه کردی جنوبی

3-ساخت فیلم در زمینه کردی جنوبی

4-افزایش سایتها و وبلاگها در زمینه کردی جنوبی

5-ساختن موسیقی با زبان کردی جنوبی

6-....  

با نظرات و پیشنهادات خود ما را یاری کنید 


محسن درخشنده

کلمات کلیدی: کردی جنوبی کوردی جنوبی تبلیغات کردی جنوبی کردی کوردی کردی کوردی جنوب کردستان کوردی باشور کوردی باشوور کردی فیلی کردی کلهری کردی لکی کردی گورانی کوردی فیلی کوردی کلهوری لکی گورانی گویش کردی گویشهای کردی جنوبی باشور کردی خوارین کردی خوارگ


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1390/07/28ساعت 15:27  توسط مجسن  | 


کردی جنوبیکردی میانهله کیکردی شمالیکرمانجیهه ورامی
من، ممن، ئەمن م، منئەز ئەز ئەمن، من
توو، ت تۆ، ئەتۆ تووتو ت، تو تۆ، ئەتو، تو
من/م کەم من/ئەمن ئەکەم/دەکەممن/م مەکەم ئەز دکم ئەز کەنائەمن/من کەرو/مکەرو
من/م چم من/ئەمن ئەچم/دەچممن/م مەچم ئەز دچم ئەز شەنا ئەمن، من لوو/ملوو
فرە زۆر، فرە فرا پڕ، زاف زاف زۆر/فرا
وەت، وت وووت، وت وەتگۆت، بێت ڤات ڤات/وات
ئیرێنگە، ئیسە ئێستە،ھەنووکە ئێسکە نووھا، نکا نکا ئیسە
ھات- ھات- ھات- ھات- ئامە- ئامە-
ھەنا، دەنگ دەنگ، بانگ ھەنا، دەنگدەنگ ڤەنگ دەنگ
کەلن، گەورە گەورە، کەت کەلن گر، گرس، مەزن گرس، پیلگەورە
وا با وا با ڤا ڤا/وا
واران باران، واران، وەرشت واران، وە شتبارانڤاران باران
گەنخراوگەنخرابخراب، خراڤخراب

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1390/02/15ساعت 11:35  توسط مجسن  | 

« بنه ماکانی وشه سازی له زمانی کوردی دا» منتشر شد

( اصول واژه سازی در زبان کردی )

عنوان  کتابی است که کامران رحیمی توسط انتشارات گوتار ، زیر نظر مجمع علمی زبان کردی ایران ،  در تیراژ 1000 جلد در سال 1387 منتشر کرده است . این کتاب نخستین اثر تخصصی در باب زبان شناسی کردی است که خوشبختانه توسط صاحب سبک ایلامی به جامعه ی علمی ارائه شده است . نثر رسا ، گویا ، پخته و به دور از تفاخر و بزرگ نمایی های ادیبانه، خواننده را مشتاق به ادامه مطالعه کتاب می نماید. نویسنده ی اثر، یکی از پرکارترین نویسنده های استان است که در حوزه فرهنگ و ادب کردی و در راستای هویت بخشی و احیای فرهنگ بومی تلاش های فراوانی را از خود نشان داده است . از جمله کارهای او می توان به موارد زیراشاره کرد :  گردآوری بیش از 20000 لغت کردی در قالب فرهنگ لغات کردی جنوبی ( چاپ نشده ) ، فعالیت در مجله « ویرا » که به زعم بسیاری اهالی قلم تأثیر زیادی را بر پروسه ی هویت بخشی بومی نهاده است ، فعالیت درمجله علمی- زبانشناسی زمانه وان ، مشارکت در ویراستاری و چاپ « دیوان غلامرضا ارکوازی » ، تصحیح و ویراستاری دیوان « ولی محمد امیدی » و بسیاری دیگر از فعالیت ها که قلت سطور ،مجال بیان آن ها را نمی دهد .


با تشکر فراوان از همکاری برادر عزیز کامران رحیمی

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1390/02/01ساعت 15:5  توسط مجسن  | 

هوره

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 1390/01/15ساعت 18:28  توسط مجسن  |